Honorary Editor

Dr. Vipul Singh

drvipulsingh@yahoo.co.in

Honorary Deputy Editor

Dr. Sujit Kumar Kar

drsujita@gmail.com

Honorary Associate Editors

Dr. Abdul Quadir Jilani

imjilani@gmail.com

Dr. Achyut Kumar Pandey

achyutpandey575@gmail.com

Dr. M Aleem Siddiqui

docaleem@gmail.com

Editorial Assistants

Dr. Praveen Pandey, SR, KGMU

Praveen@kgmcindia.edu

Dr. Dharamveer Chaudhari, SR, GMC Kannauj

drdv8090@gmail.com

Dr. Akanksha Shankar, JR, KGMU

akks1420@gmail.com

Chief Advisor

Founder President:

Dr R K Mahendru

mahendru.rk@gmail.com

Founder Vice P:

Dr. A K Tandon

aktandon20@gmail.com

Founder Hon. S:

Dr. Adarsh Tripathi

dradarshtripathi@gmail.com

Founder Hon. T:

Dr. Anil Nischal

an.kgmu@gmail.com

Founder Editor:

Dr. Vipul Singh

drvipulsingh@yahoo.co.in

Honorary Assistant Editors

Dr. Amil H Khan

amilhayatkhan@gmail.com

Dr. Chhitij Srivastava

srivastavachitij@gmail.com

Dr. Ganesh Shankar

shankyishere@gmail.com

Dr. Manoj Prithviraj

manoprithv@gmail.com

Dr. Tapas Kumar Aich

tapas_dr@yahoo.co.in

EC Members:

Dr. Ashutosh Gupta

drashutoshhkg@gmail.com

Dr. C B Madhesia

drcbmadeshia82@gmail.com

Dr. Mona Srivastava

drmonasrivastava@gmail.com

Dr. S A Azmi

suhailahmedazmi@gmail.com

Dr. Sandeep Chaudhary

drsandeepchoudhary70@gmail.com

Dr. Vipul Tyagi

drvipultygi@rediffmail.com

Editorial Board


1 Dr. A K Agarwal mradulanil@gmail.com
2 Dr. A S Srivastava adya_shanker@yahoo.com
3 Dr. Bandna Gupta drbandna@yahoo.co.in
4 Dr. Dhananjay Chaudhari georgiondc@gmail.com
5 Dr. Gyanendra Kumar gyanendra.dr@gmail.com
6 Dr. Harjeet Singh dr_harjeetsingh@hotmail.com
7 Dr. Hemant Naidu nadoc@outlook.com
8 Dr. Hemant Singh drsinghhemant_2003@yahoo.co.in
9 Dr. Indira Sharma indira_06@rediffmail.com
10 Dr. K C Gurnani gurre-gowda@yahoo.com
11 Dr. A K Agarwal mradulanil@gmail.com
12 Dr. A S Srivastava adya_shanker@yahoo.com
13 Dr. Bandna Gupta drbandna@yahoo.co.in
14 Dr. Dhananjay Chaudhari georgiondc@gmail.com
15 Dr. Gyanendra Kumar gyanendra.dr@gmail.com
16 Dr. Harjeet Singh dr_harjeetsingh@hotmail.com
17 Dr. Hemant Naidu nadoc@outlook.com
18 Dr. Hemant Singh drsinghhemant_2003@yahoo.co.in
19 Dr. Indira Sharma indira_06@rediffmail.com
20 Dr. K C Gurnani gurre-gowda@yahoo.com

National Advisory Board


Dr Ajit Awasthi, Chandigarh

drajitavasthi@yahoo.co.in

Dr Ajit Bhide, Bengaluru

drajitbhide@gmail.com

Dr Basu, Chandigarh

db_sm2002@yahoo.com

Dr B M Suresh, Bengaluru

sureshbm@gmail.com

Dr Dayaram, Ranchi

dram_cip@rediffmail.com

Dr Gangadhar, Bengaluru

kalyanybg@yahoo.com

Dr Gautam Saha, Kolkatta

drgsaha@yahoo.com

Dr G Prashad Rao, Hyderabad

prasad40@gmail.com

Dr Hitesh Khurana, Rohtak

doctorhitesh@rediffmail.com

Dr M S Bhatia, NewDelhi

manbhatia1@rediffmail.com

Dr M S Reddy, Hyderabaad

drmsreddy@gmail.com

Dr Nitin Gupta, Chandigarh

nitingupta659@yahoo.co.in

Dr Nimesh Desai, NewDelhi

shrinknimesh@gmail.com

Dr O P Singh, Kolkatta

opsingh.nm@gmail.com

Dr Prabha Chandra, Bangaluru

prabhasch@gmail.com

Dr P K Singh, Patna

pkpostline@yahoo.com

Dr Rakesh Chadda, NewDelhi

drrakeshchadda@hotmail.com

Dr S K Khandelwal, NewDelhi

skhandy@hotmail.com

Dr Smita Deshpande, NewDelhi

smitadeshp@gmail.com

Dr Sivakumar Thannapal, Bengaluru

drt.sivakumar@yahoo.co.in

Dr Subhangi Parker, Mumbai

psubhangi@gmail.com

Dr S K Padhy, Bhubaneswar

susanta.pgi30@yahoo.in

Dr Shahul Ameen, Kerala

shahulameen@yahoo.com

Dr Sandeep Grover, Chandigarh

drsandeep2002@yahoo.com

Dr Tophan Pati, Cuttack

tophanp@gmail.com

Dr T S S Rao, Mysore

tssrao19@gmail.com

Dr Vivek Kirpekar, Nagpur

vivek.kirpekar@gmail.com

Dr Vikas Menon, Puducherry

drvmenon@gmail.com

Dr Vivek Benegal, Bengaluru

vbenegal@gmail.com

Dr Vihang Vahia, Mumbai

vvahia@hotmail.com

Dr. Prakash B. Behere

pbbehere@gmail.com

International Advisory Board


Dr Arun Kumar Gupta, UK

Arunkumar.gupta@cntw.nhsm

Dr Anil Kumar V, UK

anil.kumar@mpft.nhs.uk

Dr Anupam Bhardwaj, UK

anupam.bhardwaj@nepft.nhs.uk

Dr Baldev Singh, Canada

Dr Bharat Saluja, Australia

drbharatsaluja@gmail.com

Dr Dhana Ratna Sakya, Nepal

drdhanashakya@yahoo.com

Dr Divik Seth, UK

divikseth@yahoo.com

Dr Manoj Rajgopalachari, UK

manojrajagopal@hotmail.com

Dr Mukul Sharma, UK

mukul.sharma@lancashire.nhs.uk

Dr P K Mahapatra, UK

drpkm2@gmail.com

Dr Rahul Manchanda, Canada

maryellen.amaral@lhsc.on.ca

Dr Rudra Prakash, USA

rudraprakash1@yahoo.com

Dr Salman Akhtar

Dr Sarvesh Singh, Australia

sarveshdr@gmail.com

Dr Sumeet Jain, UK

jainsumeet@yahoo.com

Dr Surendra Prashad Singh, UK

spd@mediware.it

Indian Journal of Clinical Psychiatry